Reglement

 

Inhoudsopgave 

 1. Begripsbepalingen
 2. Algemeen
 3. Ledeninformatie
  • Leden
  • Jeugdleden
  • Wachtlijst
  • Contributie
 4. Terreinreglement
 5. Vliegers en modellen
 6. Zenders en frequentiegebruik
 7. Vliegactiviteiten

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

(Model)vliegterrein: Het vliegterrein van de Modelvliegclub Tuitjenhorn te Harenkarspel

Model(vliegtuig): Een radiobestuurd modelvliegtuig.

Gebruiker: Hij/zij die op het terrein het radiobestuurd modelvliegen beoefent,
waaronder behalve alle directe vliegactiviteiten ook alle technische werkzaamheden
aan de modellen dienen te worden verstaan.

Zelfstandig gebruiker: Iedere gebruiker van het terrein, die zonder persoonlijke
begeleiding het radiografisch modelvliegen beoefend.

Het bestuur: Het bestuur van de Modelvliegclub Tuitjenhorn, zoals bedoeld in het
artikel van de statuten.

Toeschouwer: iedere betreder van het terrein, met uitzondering van de gebruikers.

MVT: Modelvliegclub Tuitjenhorn.


Hoofdstuk 2 Algemeen
1. Niets in dit reglement zal in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
2. Verandering in dit reglement kunnen door het bestuur worden ingevoerd en dienen onmiddellijk op een voor eenieder duidelijk zichtbare plaats op of nabij het vliegterrein te worden gepubliceerd.
3. Alle leden en jeugdleden dienen op de hoogte te zijn van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement.


Hoofdstuk 3 LedeninformatieLeden
1. Zij hebben het recht alle door de MVT georganiseerde evenementen bij te wonen.
2. Zij dienen een sleutel van het clubgebouw in hun bezit te hebben, deze zijn verkrijgbaar bij het bestuur. De sleutel is verplicht omdat alle vluchten die gemaakt worden in een journal bijgehouden moeten worden. De borg die hiervoor betaald moet worden bedraagt € 20,00.
3. Zij hebben stemrecht (een stem) tijdens de Algemene Vergaderingen.
4. Zij dienen zich strikt te houden aan de in het “terreinreglement” (hoofdstuk 4) gestelde regels. Bij niet naleving kunnen zij door het bestuur worden geschorst.

Jeugdleden
Alle leden die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben overschreden.
Voor rechten en plichten zie “leden”.

Wachtlijst
1. Indien de belangstelling dit noodzaakt zal een wachtlijst worden aangelegd.
2. Personen die op deze wachtlijst voorkomen zullen in volgorde van aanmelding lid kunnen worden.

Contributie
1. De contributie dient te worden overgemaakt voor 1 maart op reknr NL56INGB0000836413 tnv modelvliegclub Tuitjenhorn.
2. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan is het bestuur gemachtigd over te gaan op sancties.
3. De contributie bedraagt per jaar: Leden €125,- Jeugdleden €65,-


Hoofdstuk 4 Terreinreglement
1. Het parkeren van auto’s, motoren etc. geschiedt altijd op de daartoe aangewezen plaatsen.
2. Toeschouwers en vliegers laten het terrein steeds in de oorspronkelijke toestand achter.
3. Na een crash zorgt de betrokken vlieger ervoor dat de resten worden opgeruimd en eventuele schade wordt hersteld.
4. Vliegers en toeschouwers worden voor aan de club toegebrachte schade verantwoorlijk gesteld indien zij naar het oordeel het bestuur onzorgvuldig hebben gehandeld.
5. Bij het gebruik van het modelvliegveld dienen alle in de vergunning genoemde voorwaarden te worden nageleefd.


Hoofdstuk 5 Vliegers en modellen
1. Het is een vlieger slechts toegestaan zelfstandig te vliegen indien hij daar, naar het oordeel van het bestuur, toe in staat is.
2. Er mag alleen worden gevlogen met vliegwaardige modellen, die qua constructie geen onnodig gevaar opleveren, dit ter beoordeling van het bestuur.
3. Het model moet voldoen aan de geluidseisen, zoals genoemd in de vergunning en zijn voorzien van naam, adres en clubnummer.
4. Op verzoek van het bestuur of door het bestuur aangewezen personen, dient een lid zijn model voor een geluidsmeting beschikbaar te stellen.
5. Indien het model niet voldoet aan de bovengenoemde eisen kan door het bestuur of door het bestuur aangewezen personen een vliegverbod worden opgelegd


Hoofdstuk 6  VERVALLEN 


Hoofdstuk 7 Vliegactiviteiten
1. Als meerdere gebruikers op het terrein aanwezig zijn dienen onderling afspraken te worden gemaakt over
start-en landingsrichting en alle andere met het vliegen verbandhoudende activiteiten.
2. Later arriverende gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van alle reeds gemaakte afspraken.
3. Starten en landen dient in principe tegen de wind in te geschieden.
4. Bij de vliegactiviteiten dient het gebied ten oosten  van ons vliegterrein zoveel mogelijk te worden vermeden.
5. De vliegactiviteiten dienen zich zoveel mogelijk boven en ten Westen  en Zuidwesten van ons vliegterrein af te spelen, in het bijzonder moet het Noorden van het. Eld zoveel als mogelijk vermeden worden.
6. Iedere handeling van een vlieger, die het goed en/of veilig vluchtverloop van het eigen of een ander vliegmodel in gevaar kan brengen is ten strengste verboden.
7. Indien door meerder vliegers tegelijkertijd wordt gevlogen, dienen de vliegers bij elkaar te staan.
8. Indien er wordt gevlogen, mag niemand zich onnodig op het vliegveld ophouden.
9. Indien een vlieger gaat landen, dient hij duidelijk hoorbaar “landing” te roepen.
10. Let bij het starten en landen op of er geen toeschouwers op de weg stilstaan die in de vliegbaan staan.
11. Indien een model landt buiten ons vliegveld, dient het weghalen met de grootste voorzichtigheid te geschieden teneinde schade te voorkomen aan gewassen etc.
12. bij eventuele schade aangericht door het model, neemt de vlieger onmiddellijk contact op met de betrokken persoon en daarna met een lid van het bestuur.